Organizačný tím podujatia Rescue 2018 - Memoriál Vladimíra Kostolanského, Vás chce týmto požiadať o presné vyplnenie údajov vo formulári. Predídete tým prípadným komplikáciám s Vašou registráciou. Úspešná registrácia na podujatie bude potvrdená na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Povinné údaje sú označené * červenou hviezdičkou.

Pre veľký záujem o aktívnu účasť na súťaži posádok RZP registrácia bude prebiehať nasledovne:
Dňa 10.03.2018 - spustenie registrácie (balíky A,B,C,F).
Dňa 04.04.2018, 10:00 - ukončenie registrácie pre súťažné posádky (balík F).
Dňa 05.04.2018 - žrebovanie súťažných posádok, ktoré postupujú do súťaže.
Dňa 06.04.2018 - spustenie registrácie pre balíky D,E (s ubytovaním). Balíky bude možné registrovať iba do minutia ubytovacích kapacít.
Dňa 27.04.2018, 10:00 - ukončenie registrácie na podujatie.

Pasívna účasť

Autor / Spoluautor

Autor

Súťažná posádka

Personál

Prvý člen posádky

Spoluautor 1

Druhý člen posádky

Spoluautor 2


Vyplnením a odoslaním registračného formulára dávam (v súťažnej posádke každý člen osobitne) týmto súhlas organizátorom podujatia súhlas so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v zmysle ust. §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas dávam dobrovoľne a na dobu nevyhnutnú pre organizovanie podujatia s možnosťou tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať. V súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 11 zákona o ochrane osobných údajov dávam organizátorovi súťaže súhlas na vyhotovenie obrazových snímok, fotografií, obrazových a zvukových záznamov, týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy vyhotovené v súvislosti so súťažou a na ich použitie, spracovanie a zverejnenie.

© 2018 Emergency-ba.sk, Všetky práva vyhradené.

KREA